Jak se volí do obecního zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí, měst a městských částí jsou nejsložitějšími z našich voleb. V následujícím článku zjistíte, jak tyto volby probíhají.

jednání zastupitelstva hlavního města Prahy
Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy (Autor: Petr Vilgus)

Základní informace o komunálních volbách

Volby do zastupitelstev obcí se konají každé 4 roky na podzim. V mimořádném termínu se volby konají v případě, že počet zastupitelů klesne pod stanovený počet.

Volby se konají ve všech obcích, městech a městských částech. Ve volbách se také volí do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Do zastupitelstva obce může být zvolen každý zletilý a svéprávný občan, který má trvalý pobyt v obci, ve které kandiduje.

Volby standardně probíhají v pátek mezi 14 a 22 hodinou a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. V komunálních volbách také mohou volit občané členských zemí Evropské unie, kteří mají v ČR přihlášený přechodný pobyt.

Volba probíhá tajnou volbou. Volič přijde do volební místnosti, kde dojde k ověření jeho totožnosti. Následně je mu předána úřední obálka a hlasovací lístek (hlasovací lístek voličům také před volbami přijde poštou). Volič se přesune za plentu, kde hlasovací lístek vyplní.

Jak se hlasuje

Na hlasovacím lístku jsou uvedeny všechny kandidátní listiny kandidujících subjektů. Každý volič má tolik hlasů, kolik je v jeho zastupitelstvu zastupitelských křesel. 

Volič má 3 možnosti:

  • Přidělí své hlasy jedné kandidátní listině. Každý kandidát na dané kandidátní listině tím získá jeden hlas.
  • Rozdělí své hlasy mezi kandidáty napříč kandidátními listinami.
  • Rozdělí své hlasy mezi kandidáty napříč kandidátními listinami a nevyužité hlasy přidělí jedné z kandidátních listin. Zbylé hlasy jsou kandidátům na volené kandidátní listině přidělovány po jednom odshora, podle pořadí na kandidátní listině.

Po vyplnění hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky a tu vhodí do zapečetěné volební urny.

hlasovací lístek v komunálních volbách
Hlasovací lístek obce Stříbrná Skalice (Zdroj: Vize pro Skalicko z.s.)

Sčítání hlasů a přidělování mandátů

Při sčítání hlasů se u každé kandidátní listiny sečte celkový počet hlasů získaných jejími kandidáty. Kandidátním listinám, které obdržely alespoň 5 % z celkového podílu hlasů jsou následně, za použití tzv. D’Hondtovy metody, přiděleny mandáty.

Mandáty se kandidátům přiřazují podle pořadí na kandidátní listině. Pokud však některý z kandidátů získal nejméně o 10 % hlasů více, než je průměrný počet hlasů kandidátů na dané listině (celkový počet hlasů kandidátní listiny se vydělí počtem kandidátů dané kandidátní listiny), dostává přednost před ostatními kandidáty. V případě, že je takových kandidátů více, jejich pořadí se určí podle počtu získaných hlasů.

Zdroje: